E-Saraban

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียบง่ายและราคาไม่แพงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล องค์กรของรัฐบาล หรือสำนักงานทั่วไป